Helma Kiewiet 28-06-2017
7642 favorite favorites
bookmark bookmark

Hieronder staat de samenvatting zoals is opgenomen in de zienswijze. Deze is op 16 juni 2017 naar het ministerie van EZ gegaan. De gehele tekst is op te vragen via ons mail adres.

Wij zijn tot de conclusie gekomen na het lezen van het ontwerp-instemmingsbesluit wijziging gaswinning Westerveld en de aanvraag wijziging gaswinning van de NAM en de zienswijze van de gemeente Assen dat er onduidelijkheden en onjuistheden staan in de aanvraag wijziging gaswinning van de NAM van 9 september 2016.

Verder hebben we geconstateerd dat er in de aanvraag van de NAM geen melding wordt gemaakt van het in gebruik nemen van de nieuwe en vervangende productieput Vries-10. En ook niet van het feit dat de gestarte productie van Vries-10 nog een productieduur heeft van twee jaar onder de vigerende winningsvergunning. Ook hebben we geconstateerd dat er in de aanvraag van de NAM geen artikel staat waarin de verlenging van de winningstermijn voor in elk geval Vries-10 of Vries-Zuid is opgenomen.

Dat er door de uitleg van de minister over Vries-10 binnen het winningsveld Vries-Zuid ruimte lijkt te zijn voor het openen van nog meer productieputten op dezelfde grond door de NAM zonder dat daar een aanvraag wijziging gaswinning en de toestemming van de minister voor nodig is.

Dat er door het moment van de aanvraag en het moment van in productie nemen van productieput Vries-10 in het geval van veiligheidsrisico's en schade door een aardbeving veroorzaakt door gaswinning discussies kunnen ontstaan over afhandeling van bijvoorbeeld schade. Dit omdat er ruimte is voor meerdere manieren van het interpreteren van de toepassing van regels uit de vigerende winningsvergunning of de Mijnbouwwet van 2003 of toch de Mijnbouwwet van 1 januari van 2017. Van dit alles is uiteindelijk de burger de dupe, wat juist niet de bedoeling was van de nieuwe Mijnbouwwet.

Dat de weg die gevolgd wordt om te komen tot meer inspraak en burgerparticipatie geen logische blijkt te zijn. De burger heeft nog even veel invloed en inspraak als voorheen met het insturen van de zienswijze en dat geldt ook voor alle andere betrokken partijen. Adviezen over de inhoudelijke kant van de aanvraag en wat er allemaal ontbreekt of op onjuiste wijze in staat worden niet verwerkt in een nieuwe aanvraag. Zodat de minister tweemaal hetzelfde traject met deze adviseurs doorloopt. Eigenlijk een eerste en tweede zienswijze.

Dat de nulmeting toegestaan in de gaswinning Westerveld ook voor een klein deel van de Groningers gaat gelden, dit weer een rechtsongelijkheid oplevert ten opzichte van het Groningenveld en de bewoners in dat gebied.

Dit alles overziend, zijn wij van mening dat u niet kunt instemmen met wijziging Winningsplan Westerveld en dat u de gaswinning in productieput Vries-10 moet stoppen tot er wel een instemmingsbesluit is over wijziging Winningsplan Westerveld.

Facebook LinkedIn Twitter Share on Google+