Philip Hommes 07-06-2017
2631 favorite favorites
bookmark bookmark

Adviezen voor minister Kamp en het ontwerp-instemmingsbesluit van Kamp

Gaswinning rondom Assen is sinds september 2015 weer een actueel onderwerp omdat de NAM bekend maakte dat zij gas gaat winnen uit de locatie Vries-10 dat een onderdeel is van gasveld Vries-Zuid/Westerveld en gelegen is op 800 meter van de woonwijk Marsdijk en nog dichter bij Loon.
Inmiddels is deze winning gestart in november 2016 op basis van het bestaande winningsplan uit 1968 welke nog twee jaar geldig is. Omdat er veranderingen noodzakelijk zijn in dit gaswinningsplan heeft de NAM een gewijzigd winningsplan ingediend in 2016 bij het Ministerie voor Economische Zaken (EZ) voor de bestaande gaswinning uit het zoals zij noemen het Westerveldsysteem. Hieronder vallen elf kleine gasvelden waaronder Assen, Assen-Zuid, Eleveld, Witten, maar ook Vries-Noord, Vries-Centraal en Vries-Zuid (Vries-10). Op dit winningsplan is vervolgens advies gegeven door de betrokken gemeenten, de drie Noordelijke Provincies en de waterschappen. Maar ook de Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad hebben hun adviezen gegeven op dit stuk. Vervolgens heeft demissionair minister Kamp de aanvraag van de NAM en de adviezen beoordeeld en een ontwerp-instemmingsbesluit voor wijzing gaswinning Westerveld opgesteld.

Waar gaat dat instemmingsbesluit gaswinning over?

Welke onderwerpen worden besproken in dit ontwerp-instemmingsbesluit? Aan de orde komen de gevolgen van bodemdaling in het gehele gasveld, de invloed van de gaswinning op natuur en milieu en dan met name op de gebieden de vallen onder Natura 2000, Nationaal Park Drentse A. Maar ook het gebruik van chemicaliën om gas te winnen in een waterwingebied. Ook de kans op aardbevingen tot een kracht van 3,9 en de schade die dan ontstaat komen aan de orde. Afhandeling van schade en de communicatie van EZ en de NAM met de betrokken decentrale overheden en de bewoners van dit gebied. En natuurlijk de periode tot 2023 of uiterlijk 2028 waarover de gaswinning nog mag plaatsvinden na ongeveer november 2018. Onderwerpen die ons als bewoners van dit uitgebreide gaswinningsgebied allemaal aangaan en waar we misschien een mening over hebben. Het is geen gemakkelijke kost om te lezen maar het is wel te doen als je het je interesse heeft en je er voor gaat zitten.

Wil je mee praten? Kun je nog meepraten?

Natuurlijk wordt er wel eens over de gaswinningsproblematiek gesproken tijdens het eten of op het werk of op een verjaardagsfeest want wat er in Groningen gebeurd gaat aan niemand voorbij. Maar het gesprek kan nu ook over Assen gaan sinds de NAM aankondigde in 2015 dat zij een pijpleiding ging aanleggen in Vries Zuid en een put ging boren die wordt aangeduid als Vries-10. Er is begonnen met de daadwerkelijke gaswinning en sindsdien is er in Assen ook een actiegroep die deze gaswinning probeert te stoppen. Inmiddels heeft de NAM een wijziging op de gaswinningsvergunning aangevraagd in 2016 en zijn we zo ver dat na adviezen er een ontwerp-instemmingsbesluit wijzing gaswinning Westerveld ligt. Ook is er een zienswijze van de gemeente Assen die van belang is voor alle bewoners van onze gemeente. De vraag is of u hier echt iets over wil zeggen. Of nog sterker: of u vindt dat u hier iets over moet zeggen als het in het algemeen belang is of in uw eigen belang. Want om mee te praten moet u zich wel aan de regels van het spel van houden. Wat betekent dat? Wel het volgende: als u mee wilt praten u, óf de zienswijze van de gemeente Assen moet ondertekenen als u daar mee instemt, óf dat u hier iets aan toevoegt als u het nog niet volledig vindt. Maar u mag ook een eigen zienswijze maken. Vervolgens stuurt u dat naar Economische Zaken en als ze vinden dat u een punt hebt dan kunt u als het besluit toch ongewijzigd wordt goedgekeurd nog bezwaar maken bij de Raad van State. Als u niks tekent of opstuurt praat u dus niet mee als u achteraf ziet dat de minister het gaswinningsbesluit goedkeurt.

Uw acties om mee te praten!

Dus kort samengevat. U praat mee en geeft uw mening als u de zienswijze van de gemeente ondertekent en opstuurt naar EZ of als u er iets aan toevoegt of zelf een zienswijze schrijft. Vervolgens kijken ze bij EZ of u een punt hebt en uw zienswijze ontvankelijk is. Hiervan krijgt u bericht. Als de minister dan besluit dat hij het gewijzigde gaswinningsbesluit goedkeurt en u bent het er niet mee eens dan kunt u alsnog bezwaar maken bij de Raad van State. Iedereen die niks doet, praat niet meer mee en heeft geen invloed op deze gaswinning. U vindt de zienswijze op de site van de gemeente Assen onder gaswinning net als alle stukken die u nodig hebt om deze eventueel te beoordelen.

Facebook LinkedIn Twitter Share on Google+